Loading...
Tekniska föreskrifter 2021-02-09T23:34:52+00:00

UTDRAG UR PLAN OCH GENOMFÖRANDE BESKRIVNINGEN

LANDSKABSBILD

Det omgivande landskapet är mycket dramatisk med höga fjäll och frodig dalgång. Planområdet lutar från norr till söder från Sagavägen mot Vojmån, men är relativt plant i mitten med större lutningar vid vägen och vattnet.

Planområdet är bevuxet med tät granskog och för att möjliggöra exploateringen måste skogen delvis avverkas.

Ovanför området och Sagavägen ligger en brant som kallas Björnfällan. Här planeras även ytterligare fritidsbebyggelse, lift och pistar. Högre upp på fjället, i öster finns delar av Kittelfjälls skidsystem med pister och liftar.

Även om området exploateras med många bostäder kommer stora ytor fortsatt att varagröna/skogsbevuxna. Befintlig växtlighet bör sparas så långt det är möjligt för att bibehålla skogskänslan och för att säkerställa luft mellan bostäderna.

Eftersom marken i området är kuperad och vissa områden har stora höjdskillnader är det viktigt att anpassa utformning och placering av byggnader till terrängen.

Fyllnader ska undvikas i den mån det är möjligt och på fastigheter där skillnader i marknivån är stor ska val av hustyp anpassas, exempelvis kan hus med förhöjd sockel eller hus i suterräng väljas för att undvika stora fyllnader och därmed höga och branta slänter i området.

På plankartan har detta reglerats genom att det i de flackare områdena i sydväst tillåts 2-planshus och i brantare terräng endast tillåts 1-planhus.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Hur man bygger på Björnfällan – Huvudpunkter:

Byggnader får inte placeras närmare än 6 meter från gata och inte närmare än 4.5 meter från övrig fastighetsgräns.

Högsta tillåtna exploateringsgrad (BYA) är 15% av fastighetsarean för friliggande hus. Inklusive bygglovbefriade byggnader/tillbyggnader.

Högsta tillåtna exploateringsgrad (BYA) är 30% av fastighetsarean för parhus eller radhus.

Minsta respektive största taklutning är 20-45 grader.

För område A och B är högsta byggnadshöjd 4.5 meter.

Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp anläggs av Vilhelmina kommun fram till varje tomtgräns. Inkoppling av vatten och avlopp till varje tomt bekostas av köparen. Avgiften erläggs till Vilhelmina kommun av köparen.

El och värme

Vattenfall AB har hand om distributionen av el till området. Den luftburna ledningen som tidigare gick genom området är borttagen och ersatt med jordkabel längs med Sagavägen.

Tele- och datakommunikationer

Exploatören ska vid anläggning av väg även nedlägga tomma rör och anvisningsband för bredbandskabel enligt instruktioner av kommunens IT-avdelning. Nedgrävning bekostas av exploatören. Materiel tillhandahålls av kommunen.

Avfall

Avfallshantering inom området sköts av Vilhelmina kommun. För respektive kvarter bör gemensam uppställning (samlad yta/gemensam byggnad för förvaring) av sopkärl anordnas i anslutning till gemensam utfart (lokalgatas utfart mot huvudgata).

Områdena sköts som gemensamhetsanläggning för avfallshantering.

Räddningstjänstens behov

Räddningstjänstens behov av framkomlighet till angreppsvägar ska beaktas i samband med markprojektering, samt behov av brandposter och släckvatten. Närmaste räddningstjänst finns i Dikanäs.

Skydd av ledningar

Hänsyn till eventuella befintliga ledningar måste tas under om- och tillbyggnad. Vid markarbeten ska berörda elnätsföretag kontaktas för begäran om kabelanvisning.

Detta ska göras i god tid innan planerade grävningsarbeten. Alla ledningar inom området bör så långt det är möjligt samlas för att minimera antalet ledningsstråk och utbredningen av dessa.

Gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, servitut m.m.

Gemensamma ändamål, exempelvis gator, gång och cykelväg/ski in-ski out, skoterled, områden för snöupplag, ledningsnät, skötsel av naturmark med mera ska regleras som en eller flera gemensamhetsanläggningar vilka alla berörda fastigheter ingår i.

Utförande

Bebyggelse ska utformas med sadel eller pulpettak och träfasader som målas i en dämpad kulör i brunt, grått, svart eller rött.

Minsta respektive största taklutning är 20-45 grader.

För område A och B är högsta byggnadshöjd 4.5 meter.

Suterrängvåning får anordnas utöver högsta byggnadshöjd. Takkupor om 1/3 av takets längd får uppföras utöver högsta byggnadshöjd.

Byggnadsteknik

Endast källarlösa hus

Byggnader får inte placeras närmare än 6 meter från gata. Byggnader lokaliserade på den sida där marken faller från gata får placeras närmare än 6 meter från gata för att möjliggöra regelmässig marklutning.

Friliggande bostadshus med komplementsbyggnader får inte placeras närmare än 4.5 meter från övrig fastighetsgräns.

Största respektive minsta fastighetsstorlek

För parhus, radhus eller kedjehus är 500-800 m2
För friliggande bostad är 800-3.000 m2

Utnyttjandegrad

Högsta tillåtna exploateringsgrad (BYA) är 15% av fastighetsarean för friliggande hus. Inklusive bygglovbefriade byggnader/tillbyggnader.

Högsta tillåtna exploateringsgrad (BYA) är 30% av fastighetsarean för parhus eller radhus.

För en- och tvåbostadshus kan även bygglovsbefriade byggnader/åtgärder uppföras enligt gällande lagstiftning (9 kap. pbl 2010:900).

Eftersom det på en mindre tomt kan vara svårt att få plats med till exempel en 25 m2 stor komplementbyggnad (då denna generellt ska placeras 4,5 meter från fastighetsgräns samt 6 meter från gata).

Tomtens och huvudbyggnadens utformning styr, det vill säga möjligheten till bygglovsbefriade byggnader och åtgärder.

Friytor och friluftsliv

Kittelfjäll med kringområden är av stort värde för friluftslivet och turistnäringen (gällande exempelvis fjällvandring, fiske, alpin skidåkning, längdskidåkning och skoterkörning).

Fortsatt utveckling som turistort är viktig för Kittelfjäll vilket aktuell planläggning bidrar positivt till.

Även om delar av det sedan tidigare ej ianspråktagna naturområdet med barrskog nu till del ersätts med bostadstomter har relativt generöst tilltagna naturområden/stråk sparas mellan bostadsområdena. Detta innebär att skog fortfarande kan finnas kvar i relativt orört skick.

Geotekniska förhållanden

2010 har en översiktlig geoteknisk utredning utförts av Tyréns AB inför anläggning av fritidshustomter på fastigheterna Kittelfjäll 1:9 och 1:10.

Stabilitet

Enligt Räddningsverkets metodbeskrivning bör lutningen uppgå till mer än 17 grader för att ett jordskred ska kunna uppkomma. Flackare slänter har mycket små förutsättningar för att initiera ett skred. Inom området uppgår medellutningen till cirka 5-10 grader och den maximala lutningen till 15 grader.

Eftersom aktuellt område ligger långt från fjällsluttningen där skred kan påbörjas, bedöms ingen risk finnas för att ett slamskred ska kunna nå ner till aktuellt område.

Offentlig och kommersiell service

I Kittelfjäll finns hotell, restauranger och livsmedelsbutik.
Butiken fungerar också som ombud för apotek, post, systembolag och bensinstation.

Cirka 25 km från Kittelfjäll ligger Dikanäs, där det finns ett större utbud av kommersiell service. Här ligger bland annat närmaste skola och läkarmottagning samt räddningstjänsten.

Skotertrafik

I områdets södra del, inom naturområdet närmast Vojmån, går en huvudled för skoter. Anslutning till denna ska ske via en separat uppsamlingsled längs med huvudgata.

Skotertrafik från respektive bostadsfastighet, till och från uppsamlingsleden och huvudleden, tillåts inom omkringliggande naturmark med undantag av fornlämningsområde. I stort sett alla planerade bostadsfastigheter bedöms på så sätt kunna nå uppsamlingsleden/huvudleden för skoter utan att köra på lokalgatorna.

Motionsspår

I området östra del går idag ett motionsspår vilket är el-belyst. Motionsspåret bedöms utgöra en tillgång för dem som köper tomt i området.

Inom området för huvudgata genom området finns även möjlighet att anlägga gång- och cykelväg/ski inski out från planerad skidanläggning väster i Sagavägen.